A+
A-

RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CZERNICHOWIE

   

     

    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)          (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”,Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018, iż:

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

 

Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Dzieci jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie reprezentowany przez Dyrektora,
z siedzibą przy ulicy Turystycznej 8,
34-311 Czernichów.
tel. (33) 866 10 64
e-mail:gbpczernichow@gmail.com

 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Panskontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) Imię i nazwisko-Bartłomiej Czauderna, tel. 512 263 577, adres poczty e-mail:
bczauderna@volvox.pl
2) Pisemnie na adres administratora

 

III. KORZYSTANIE Z USŁUG.

 

Korzystanie z usług biblioteki jest dobrowolne. Osoba, która chce zapisać się do biblioteki,jest zobowiązana do podania danych osobowych: imię i nazwisko, adres, data urodzenia,PESEL oraz podać informację czy jest osobą zatrudnioną czy uczącą się.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z wypożyczania materiałów bibliotecznych.
 

V. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 

1) Pani/Pana/Dzieci dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązkówokreślonych przepisami prawa. Podanie określonych w punkcie 3 danych osobowych, jest
dobrowolne, ale niezbędne do ustalenia tożsamości użytkownika biblioteki.
2) Przetwarzanie danych osobowych w bibliotece:
* służy do celów statutowych zgodnie z zapisami ustawy o bibliotekach ( Dz.U.1997 nr 85
poz.539 . art. 4 i art. 5 - udostępnianie i odzyskiwanie zbiorów bibliotecznych , ochrona
materiałów bibliotecznych.
* służy również do celów statystycznych zgodnie z ustawą o statystyce publicznej (Dz.U.2016
poz. 1068) , a także art. 6 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt IV odbiorcami Pani/Pana/Dzieci danych osobowych mogą
być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innepodmioty, które na podstawie stosownych
umów podpisanych z Administratorem,przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 

Pani/Pana/Dzieci dane osobowe będą przechowywane w bibliotece przez okres korzystania Pani/Pana/Dzieci z usług biblioteki,          
a w przypadku rezygnacji, do końca roku kalendarzowego, w którym Pani/Pana/Dzieci korzystała z usług biblioteki - obowiązek statystyczny.

 

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pana/Dzieci prawo do żądania
od administratora:
1) dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich oraz dziecka danych osobowych,
3) usunięcia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych
na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
4) ograniczenia przetwarzania swoich oraz dziecka danych osobowych w momencie gdy
prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
5) przenoszenia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych
przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
a ponadto, posiada Pani/Pana/Dzieci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana/Dziecka danych.

 

VIII. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY.

 

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody,
zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego
wyrażenia,do wycofania zgody.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana
oraz dziecka danych do momentu jej wycofania.

 

IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana/Dzieci danych osobowych narusza przepisy
oochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

 

Pani/Pana/Dzieci dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.