A+
A-

RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W  GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CZERNICHOWIE

 

 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018, iż:

 

 1. Administrator danych.

 

Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Dzieci  jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ulicy Turystycznej 8,
34-311 Czernichów.

tel. (33) 866 10 64

e-mail:gbpczernichow@gmail.com

 

 1. Inspektor ochrony danych.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. Imię i nazwisko-Marian Stanek,  adres  poczty e-mail:  mstanek@volvox.pl
 2. Pisemnie na adres administratora

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Dzieci odbywa się w związku z realizacją zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych powierzonych określonymi przepisami prawa i pełnomocnictwami, w szczególności na podstawie: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach,  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

 

 

 1. Cele przetwarzania danych osobowych
 1. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Dzieci  odbywa się w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czernichowie obowiązków określonych przepisami prawa albo jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 2. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt IV odbiorcami Pani/Pana/Dzieci danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

 

    VI. Okres przechowywania danych osobowych.

 1. Pani/Pana/Dzieci dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana/Dzieci dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:

 1. dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich oraz dziecka danych osobowych,
 3. usunięcia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich oraz dziecka danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
 5. przenoszenia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych.

 

 1. Prawo do wycofania zgody.
 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do wycofania zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana oraz dziecka danych do momentu jej wycofania.

 

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana/Dzieci danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
 1. Podanie przez Panią/Pana/Dzieci danych osobowych może być wymogiem:
  a) ustawowym, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

  Pani/Pana/Dzieci dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.