A+
A-

Regulamin imprez

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernichowie , zwanej dalej Organizatorem.

 2. Przez imprezę rozumie się wykład, szkolenie, lekcję biblioteczną, zajęcia warsztatowe, zajęcia na wolnym powietrzu oraz wszelkie spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez Organizatora.

 3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. W trakcie imprezy oraz w drodze do i z biblioteki odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz opiekę nad dziećmi do 13 roku życia ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych – nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.

 5. Zgłoszenia Uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.

 6. Inne formy zgłoszeń możliwe są po ich ustaleniu z Organizatorem.

 7. Jeśli liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie imprez oraz zmiany ich terminu.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.

 10. Informacja dotycząca odwołania imprezy oraz ewentualnym wyznaczeniu kolejnego terminu zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń w bibliotece, Facebooku, stronie internetowej lub przesyłana na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.

 11. Imprezy są bezpłatne.

 12. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail) będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach promocyjnych oraz komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

 13. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.

 14. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.

 15. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

 16. Rejestrowanie dźwięku, fotografowanie i filmowanie imprez przez Uczestnika oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych jest możliwe tylko za zgodą Organizatora i prowadzącego spotkanie.

 17. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

 18. W kwestiach dotyczących przebiegu imprez nieprzewidzianych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający ma Organizator.

 19. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2018 r. do odwołania.