A+
A-

Regulamin imprez organizowanych w GBP Czernichów

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10//2022
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie
z dnia 12.12. 2022 r.

 

 

 

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czernichowie, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Przez imprezę rozumie się w szczególności: spotkania literackie, odczyty, wykłady, szkolenia, promocje literatury, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy, warsztaty, lekcje biblioteczne i zajęcia tematyczne oraz inne formy aktywności kulturalno-edukacyjnej organizowane lub współorganizowane przez Organizatora.
 3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia,
  w trakcie imprezy oraz w drodze do i z biblioteki, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych, nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, lub inni opiekunowie grupy.

 

§ 2

ZGŁOSZENIE I ZASADY UCZESTNICTWA

 

 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
 2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.
 3. Jeśli liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.
 4. Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w imprezie, gdy jest on
  w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża prawidłowemu przebiegowi imprezy lub bezpieczeństwu pozostałych uczestników a także z innych przyczyn podanych do publicznej wiadomości przez Organizatora.

 

 

 

 

§ 3

ZMIANA TERMINU IMPREZY

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramiei terminie imprezy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych
  w zawiadomieniu o odwołaniu.
 3. Informacja dotycząca odwołania imprezy oraz ewentualnym wyznaczeniu kolejnego terminu zamieszczana jest na stronie www biblioteki i Facebooku.
 4. Organizator może informować Uczestnika mailem lub telefonicznie o odwołaniu imprezy lub szczegółach niezbędnych do prawidłowego przebiegu imprezy.

 

§ 4

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA

 

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833). Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom i instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach przeprowadzenia imprezy, w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem,
  a Uczestnikiem oraz w przypadku zakażenia COVID-19.
 2. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.
 4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnienie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez nią w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, a w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 5. Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez Bibliotekę i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez Bibliotekę w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Biblioteki jest obowiązany zgłosić to pisemnie Organizatorowi.

 

§ 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Rejestrowanie dźwięku, fotografowanie i filmowanie imprez przez Uczestnika oraz rozpowszechnianie materiałów dydaktycznych jest możliwe tylko za zgodą Organizatora i prowadzącego spotkanie.
 2. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych
  w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 3. W kwestiach dotyczących przebiegu imprez nieprzewidzianych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający ma Organizator.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.