A+
A-

Regulamin wypożyczalni

Wypożyczalnia poleca duży wybór beletrystyki i literatury popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Oferuje klasykę, powieści historyczne, prozę współczesną, powieści społeczno- obyczajowe, psychologiczne, fantastykę, lektury szkolne, opracowania lektur, biografie, powieści przygodowe, kryminalne i sensacje, romanse.

 

 1. Z wypożyczalni mają prawo korzystać wszystkie osoby przebywający na terenie gminy Czernichów na stałe lub czasowo.

 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

 3. Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami gminy Czernichów lub nie pracują, względnie nie uczęszczają do szkół na terenie gminy Biblioteka pobiera kaucję za wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne w wysokości ceny rynkowej wypożyczanych zbiorów, ustalanej przez bibliotekarza. Każda wpłata potwierdzona jest pokwitowaniem. W szczególnych przypadkach można odstąpić od poboru kaucji. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz. Zwrot kaucji następuje po przedstawieniu przez czytelnika pokwitowania. Nieodebrana kaucja przechodzi na własność Biblioteki po upływie 2 lat od chwili, gdy czytelnik zaprzestał korzystania z Biblioteki.

 4. Przy zapisie Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem Biblioteki, dobrowolnie podać swoje dane osobowe, okazując dowód tożsamości, w przypadku braku adresu wypełnić oświadczenie o miejscu zamieszkania, wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu Biblioteki. Przez złożenie podpisu Użytkownik biblioteki wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Bibliotekę dla realizacji celów statutowych, oświadczając tym samym, że jest świadomy z przysługującego mu prawa wglądu do swoich danych osobowych i żądania ich zmiany lub poprawienia*.

 5. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

 6. Czytelnik obowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

 7. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 8. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres 30 dni.

 9. Okres wypożyczenia książek może być przedłużony osobiście, telefonicznie lub mailowo, o ile nie ma zapotrzebowania ze strony czytelników.

 10. Biblioteka może ustalić krótszy okres wypożyczenia książek, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje. zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

 11. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust.1, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.

 12. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

 13. Biblioteka w miarę możliwości na prośbę czytelnika może sprowadzić książki z innych Bibliotek.

 14. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 15. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.

 16. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz w zależności od stopnia zniszczenia oraz aktualnej wartości książki na rynku. W przypadku zagubienia wydawnictwa wielotomowego czytelnik pokrywa koszty całości. Na sumy wpłacone z tytułu odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Za zgodą bibliotekarza czytelnik może dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki - inną, nie mniejszej wartości i przydatną w Bibliotece.

 17. Za przetrzymywanie książek ponad termin ustalony w pkt. 9 Biblioteka może pobierać opłatę
  w kwocie 0.50 zł od wolumina za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.

 18. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa jego koszt upomnienia;

 19. Jeżeli czytelnik, mimo wysyłanych przez Bibliotekę upomnień, odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 20. Biblioteka na prośbę czytelnika może odpłatnie wykonać kserokopię z posiadanych zbiorów bibliotecznych w Wypożyczalni popularno-naukowej. Cena za 1 stronę formatu A4 wynosi 0,20 zł, a A3 0,40 zł (ilustracje format A4 – 0,40 zł, a A3 – 0,80 zł).

 21. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki życzeń i zażaleń znajdującej się u bibliotekarza.

 22. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie.

 23. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki życzeń i zażaleń znajdującej się u bibliotekarza.

 24. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie.

 25. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2018 r. do odwołania.

 

* Biblioteka przetwarza dane osobowe czytelników oraz osób korzystających z usług bibliotecznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t .j. Dz. U. z 2018r. poz. 574 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t. j. Dz.U.2016 poz. 1068 z późn. zm.) w celu udostępniania zbiorów, ochrony materiałów bibliotecznych, świadczenia usług bibliotecznych oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wymienionych celów. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).