A+
A-

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług GBP w Czernichowie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2022
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie
z dnia 12.12. 2022 r.

 

 

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin niniejszy określa warunki i zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych
  i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie oraz filii, zwanej dalej Biblioteką.
 2. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu
 3. Regulamin niniejszy został ustalony na podstawie:
 • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t .j. Dz. U. z 2019 r. poz.1479).
 • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020, poz. 194)
 • Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
  Dz. U. UE.L.2016.119.1z dnia 4 maja 2016 r.).
 • Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U., 2020 r. poz. 288).
 • ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443).
 1. Biblioteka służy Użytkownikom wszystkimi swoimi zbiorami oraz zapewnia obsługę biblioteczną i informacyjną.
 2. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć na określony czas agendy i filie lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.
 3. Bieżące komunikaty adresowane do Użytkowników są umieszczane na stronie : https://www.bibliotekaczernichow.pl oraz w punktach obsługi czytelników.
 4. Korzystanie ze zbiorów jest ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem opłat, które mogą być pobierane zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
  o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) Biblioteka pobiera opłaty za:

a) wydruki komputerowe,

b) usługi kserograficzne,

c) wypożyczenie międzybiblioteczne,

d) za nieterminowe zwracanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

e) za uszkodzenie i zniszczenie materiałów bibliotecznych,

f) wysłanie upomnienia drogą listową.

 1. Cennik opłat zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Biblioteka ma prawo pobierać kaucje za wypożyczony egzemplarz, w przypadku gdy czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Gminy. Wysokość kaucji określa bibliotekarz na podstawie rynkowej ceny książki. Po upływie roku od zaprzestania korzystania
  z Biblioteki nieodebrana kaucja staje się własnością Biblioteki, którą przeznacza się na cele statutowe.
 3. W Bibliotece obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych w pomieszczeniach,
  w których odbywa się obsługa czytelników.
 4. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, w tym e-papierosów.
 5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Biblioteki tylko w towarzystwie osoby
   pełnoletniej, poza imprezami dla których ma zastosowanie oddzielny regulamin.
 6.  Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez
   opieki.
 7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste użytkowników pozostawione bez nadzoru.
 8. W Bibliotece obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt (zakaz ten nie obowiązuje psów przewodników), zakaz wprowadzania rowerów oraz poruszania się na terenie Biblioteki na rolkach, deskorolkach, wrotkach itp.
 9. Z Biblioteki nie można wynosić materiałów bibliotecznych niepodlegających wypożyczeniu. Dotyczy to również sprzętu i innych składników majątkowych Biblioteki.
 10. W celach statystycznych wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 459, 830) Biblioteka prowadzi rejestrację odwiedzin placówki. Rejestracja odwiedzin odbywa się automatycznie przez biblioteczny system komputerowy (rejestracja osób korzystających z wypożyczalni) oraz ręcznie (rejestracja osób korzystających z komputerów i czytelni).


§ 2

WARUNKI ZAPISU I KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

 

 1. Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki jest posiadanie aktualnego „Konta czytelniczego”.
 2. W celu założenia „Konta czytelniczego” należy:

a) Okazać dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL oraz aktualnym adresem zameldowania. W przypadku braku adresu zameldowania na dokumencie, osoby podają dane ustnie.

 1.  
 1. Czytelnik, podpisując „Kartę zobowiązania” oświadcza, że podane informacje są zgodne z prawdą oraz zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu
 2. Obywatele innych krajów powinni okazać paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość oraz podać inne dane do karty zobowiązania, a po zapoznaniu się
  z Regulaminem – podpisać zobowiązanie.
 3. W przypadku Czytelnika, który nie ukończył 13 roku życia, oświadczenie
  o zobowiązaniu do przestrzegania Regulaminu składa jego rodzic/opiekun prawny, który odpowiada za konto niepełnoletniego jak za własne. Przy zapisie do Biblioteki osoby, która nie ukończyła 13 lat, obecność rodzica/opiekuna prawnego jest konieczna.
 4. Czytelnik ma prawo do wglądu i skorygowania swoich danych osobowych. Czytelnik zobowiązuje się do niezwłocznego podawania zmian swoich danych osobowych
  i adresowych, podawanych podczas wypełniania „Karty zapisu”. Weryfikacji dokonuje się na podstawie ważnych dokumentów tożsamości czytelnika.
 5. Dane osobowe chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z wewnętrzną polityką bezpieczeństwa danych osobowych GBP w Czernichowie. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 6. „Konto czytelnicze” obowiązuje we wszystkich placówkach Biblioteki (tj. bibliotece głównej oraz filiach).
 7. Czytelnik, który nie zwrócił materiałów bibliotecznych lub nie uregulował opłaty za ich przetrzymanie, nie ma prawa do korzystania z usług Biblioteki Centralnej i żadnej filii bibliotecznej. Konto czytelnicze zostanie automatycznie zablokowane, do momentu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.
 8. Czytelnik posiadający jakiekolwiek nieuregulowane zobowiązania w stosunku do Biblioteki nie może korzystać z konta innego Czytelnika oraz być osobą poręczającą.
 9. Użytkownik posiadający „Konto Czytelnicze” ma prawo do:

a) wypożyczania zbiorów w Bibliotece Centralnej i wszystkich filiach,

b) korzystania ze zbiorów bibliotecznych na miejscu w Bibliotece Centralnej
i wszystkich filiach,

c) korzystania z przeznaczonych dla Użytkowników komputerów i dostępu do Internetu, jak również innych urządzeń elektronicznych,

d) używanie za wiedzą i zgodą bibliotekarza własnego przenośnego komputera, przy czym Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za jego ewentualne uszkodzenie, kradzież lub utratę danych,

e) uzyskanie bezpłatnej informacji bibliotecznej, bibliograficznej i rzeczowej
z wyłączeniem odpłatnych usług zawartych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,

f) zgłaszania do dyrekcji Biblioteki uwag, propozycji, wniosków, zażaleń w formie ustnej lub pisemnej. Odpowiedzi na pisemne wnioski i zażalenia udziela się w trybie przewidzianym przepisami prawa administracyjnego.

 1. Zabrania się przebywania na terenie Biblioteki osobom zakłócającym spokój, znajdującym się w stanie nietrzeźwym, będących pod wpływem środków odurzających, nie zachowujących podstawowych zasad higieny oraz swoją postawą uniemożliwiających korzystanie z biblioteki innym użytkownikom, bądź nie przestrzegających zakazów, o których mowa w Regulaminie.
 2. Biblioteka, na pisemny wniosek Czytelnika, usunie jego konto czytelnicze, pod warunkiem uregulowania w stosunku do Biblioteki wszystkich zobowiązań z tytułu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 3. Po upływie 3 lat od zaprzestania korzystania z usług Biblioteki konto Czytelnika zostanie zlikwidowane, a dane osobowe usunięte z bazy danych. Likwidacja konta następuje tylko wtedy, gdy Czytelnik nie ma na koncie żadnych zaległości.
 4. W przypadku śmierci Czytelnika konto zostanie usunięte, a wierzytelności Czytelnika zostaną umorzone.

 

§ 3

ZASADY I WARUNKI WYPOŻYCZENIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 

 1. Czytelnik możę skorzystać ze zbiorów lub usług Biblioteki pod warunkiem posiadania aktualnego „Konta Czytelnika”.
 2. Czytelnik dorosły może wypożyczyć jednorazowo 5 woluminów, Czytelnik dziecięcy i młodzieżowy 10 woluminów.
 3. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć liczbę wypożyczonych jednorazowo książek, wówczas na koncie danego czytelnika stosuje się zapis „podniesiony limit”.
 4. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 35 dni.
 5. Czytelnik może prolongować termin zwrotu wypożyczonych materiałów, pod warunkiem, że na daną publikację nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 6. Prolongata powinna zostać zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym czytelnik miał
  obowiązek oddać wypożyczone zbiory.|
 7. Prolongaty terminu zwrotu wypożyczonych materiałów czytelnik może dokonać poprzez swoje indywidualne konto, osobiście we właściwej agendzie Biblioteki, telefonicznie lub poprzez e-mail.
 8. Okres prolongaty nie może być dłuższy niż 70 dni (tj. 2 x 35 dni).
 9. Biblioteka może zwrócić się z prośbą o zwrot książek przed terminem ustalonym w ust. 3 i 4, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 10. Na prośbę Czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników. Na odebranie zarezerwowanych książek Czytelnik ma
  7 dni. Po upłynięciu tego terminu rezerwacje są anulowane.
 11. W razie braku książki Czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka.
 12. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu, w szczególnych przypadkach bibliotekarz decyduje o wypożyczeniu na zewnątrz.
 13. Wybrane książki Czytelnik rejestruje u bibliotekarza.
 14. Na prośbę Czytelnika, Biblioteka może sprowadzić książki z innych bibliotek,
  w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, z których może skorzystać tylko
  w czytelni. Koszty przesyłki pokrywa Czytelnik.
 15. W przypadku braku pełnej sprawności komputerowego systemu bibliotecznego zawiesza się wypożyczanie zbiorów, przyjmując tylko zwroty.

 

 

§ 4

ZASADY I WARUNKI REZERWOWANIA I ZAMAWIANIA ZBIORÓW

 

 1. W bibliotece istnieje możliwość rezerwacji zbiorów bibliotecznych on-line
 2. Z usługi rezerwowania mogą korzystać „czytelnicy, posiadający aktywne „Konto Czytelnika” z aktualnym kontem mailowym.
 3. Rezerwowanie możliwe jest zdalnie, za pomocą katalogu on-line, zamieszczonego na stronie www biblioteki lub bezpośrednio w bibliotece.
 4. Z usługi zamawiania można korzystać 24 godziny na dobę.
 5. Książki zamówione on-line należy odebrać w ciągu 7 dni osobiście w wybranej placówce.
 6. Nie przedłuża się terminu zwrotu w przypadku, gdy na wypożyczoną pozycję oczekuje kolejny Czytelnik.
 7. W przypadku przetrzymywania książek lub niezapłacenia naliczonych kar pieniężnych opcja rezerwacji  nie jest możliwa.
 8. W bibliotece istnieje możliwość zamówień zbiorów bibliotecznych on-line.
 9. Z usługi zamawiania mogą korzystać „czytelnicy, posiadający aktywne „Konto Czytelnika” z aktualnym kontem mailowym.
 10. Zamawianie możliwe jest zdalnie, za pomocą katalogu biblioteki on-line, zamieszczonego na stronie www biblioteki lub bezpośrednio  w Bibliotece Głównej oraz filiach.
 11. Z usługi zamawiania, Czytelnik korzysta wówczas, gdy wszystkie egzemplarze danej pozycji katalogowej są aktualnie wypożyczone. Dla każdej zamawianej pozycji system tworzy kolejkę oczekujących. Przy zwrocie egzemplarza jest on rezerwowany dla pierwszego Czytelnika z kolejki.
 12. Usługa zamawiania materiałów bibliotecznych polega na „zablokowaniu” egzemplarza dla Czytelnika, co powoduje, że staje się on niedostępny dla innych.
 13. Czytelnik, który dokonał zamówienia, zobowiązany jest do częstego sprawdzania swojego konta. W momencie kiedy zamówiony dokument zostanie zwrócony (jeśli Czytelnik jest pierwszy w kolejce) do Czytelnika zostanie wysłany email z informacją, że książka jest do odbioru w wybranej wypożyczalni i musi być odebrana w ciągu
  7 dni. W przypadku braku adresu czytelnik zostanie powiadomiony telefonicznie. Po tym czasie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana, a pozycja stanie się dostępna dla kolejnych czytelników lub uzyska status „dostępna”.
 14. Biblioteka nie przyjmuje reklamacji, wynikających z przekroczenia terminu odbioru zamówionej książki.
 15. W przypadku przetrzymywania książek lub niezapłacenia naliczonych kar pieniężnych opcja zamówień nie jest możliwa.

 

 

 

 

 

§ 5

ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH

 

 1. Ze zbiorów  audiowizualnych w tym audiobooków mogą korzystać użytkownicy Biblioteki, pod warunkiem posiadania aktywnego „Konta czytelnika”.
 2. Zbiory Audiowizualne wypożyczane są na zewnątrz.
 3. Jednorazowo użytkownik może wypożyczyć:

5 tytułów „książki mówionej” na nośniku CD na okres 35 dni, 5 płyt DVD na okres 35 dni.

 1. Wypożyczone zbiory audiowizualne można zwracać tylko w placówce, w której zostały wypożyczone.
 2. Termin zwrotu może być przedłużony: samodzielnie po zalogowaniu się na indywidualne konto za pomocą konta czytelnika, telefonicznie, mailowo.
 3. Użytkownik może zamówić i zarezerwować zbiory audiowizualne.
 4. Na odebranie zamówionych materiałów użytkownik ma 7 dni, na zarezerwowane materiały użytkownik ma 7 dni. Po upływie tego okresu zamówienia  rezerwacje będą automatycznie anulowane i staną się dostępne dla czytelników.
 5. W momencie wypożyczenia Użytkownik jest informowany o stanie technicznym zbiorów; powinien także sam zwrócić uwagę na jego stan, a zauważone uszkodzenia zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
 6. Użytkownik zobowiązany jest przy zwrocie informować bibliotekarza
  o uszkodzeniach płyt CD, MP3 i płyt DVD.
 7. Użytkownikowi nie wolno samemu dokonywać napraw uszkodzonych płyt.
 8. Bez zgody bibliotekarza nie wolno odstępować wypożyczonych płyt innym użytkownikom.
 9. Kopiowanie i rozpowszechnianie „książek mówionych”, płyt CD i płyt DVD jest zabronione.
 10. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia bądź zniszczenia zbiorów audiowizualnych odpowiada Użytkownik.

 

 

§ 6

ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z CZYTELNI

 

 1. Do korzystania z usług Czytelni uprawnia aktywne Konto Czytelnika.
 2. Czytelnik korzystający ze zbiorów na miejscu wpisuje się do Zeszytu Czytelni, podając swoje imię i nazwisko.
 3. W Czytelni korzystać można z księgozbioru, z czasopism bieżących.
 4. Księgozbioru nie wypożycza się na zewnątrz.
 5. Księgozbioru i czasopism przeznaczonych do czytelnia w czytelni nie wolno wynosić  poza jej obręb. Księgozbiór i czasopisma udostępnia bibliotekarz.
 6. W przypadku zniszczenia materiałów bibliotecznych, Czytelnik jest zobowiązany do zakupienia tej samej książki lub wpłaty ekwiwalentu w wysokości ustalonej
  w przez bibliotekarza.
 7. Z przyniesionych ze sobą książek można korzystać tylko po wcześniejszym zgłoszeniu bibliotekarzowi.
 8. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 3 czasopisma na okres 7 dni. Po dokonaniu przez bibliotekarza wpisu do rejestru wypożyczeń czasopism, Czytelnik zobowiązany jest do złożenia podpisu.
 9. Czytelnik, poza robieniem notatek i wyciągów do własnego użytku, może kopiować rysunki, plany, mapy itp. zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 655).
 10. O możliwości wykonania kopii każdorazowo decyduje bibliotekarz.
 11. Zabrania się przebywania na terenie Czytelni osobom zakłócającym spokój, znajdujących się w stanie nietrzeźwym, będących pod wpływem środków odurzających, nie zachowujących podstawowych zasad higieny oraz swoją postawą uniemożliwiających korzystanie z Czytelni innym użytkownikom, bądź nie przestrzegających zakazów, o których mowa w Regulaminie.

 

§ 7

 

ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z INTERNETU

I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

W CZYTELNI INTERNETOWEJ

 

 1. Korzystanie ze stanowisk komputerowych oraz Internetu w Bibliotece jest bezpłatne.
 2. Z komputerów mogą korzystać użytkownicy posiadający aktywne Konto Czytelnika oraz osoby inne.
 3. Osoby korzystające ze stanowiska komputerowego wpisują się do Zeszytu Czytelni, podając swoje imię, nazwisko, nr stanowiska komputerowego oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia korzystania ze stanowiska.
 4. Komputery dla użytkowników przeznaczone są w szczególności do realizacji celów edukacyjnych i naukowych, propagowania i promocji kultury i sztuki; zabrania się ich używania w celach zarobkowych oraz przetwarzania danych o charakterze erotycznym, rasistowskim, wulgarnym, rażącym uczucia, naruszającym dobre obyczaje. Użytkowników nie stosujących się do tego zapisu Biblioteka będzie pozbawiała prawa do korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych.
 5. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontynuować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 6. Użytkownik korzystający z komputera jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt
  i zainstalowane oprogramowanie.
 7. Niedozwolone są wszelkie działania powodujące uszkodzenie komputera, wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamania zabezpieczeń systemu oraz świadome wprowadzanie wirusów komputerowych do systemu.
 8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pamięci komputera dane osobiste.
 9. Informacje na temat zakłóceń w pracy komputera, usterek technicznych i innych należy niezwłocznie zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
 10. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego:

a) korzystania z zainstalowanych programów,

b) korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w Bibliotece przy czym dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki,

c) korzystania z dostępu do Internetu przy pomocy oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera i ogranicza się do serwisów www,

d) użytkownik może skorzystać z dostępu do Wi-Fi, po uprzednim ustaleniu hasła
z dyżurującym bibliotekarzem,

e) korzystania z dostępu do pakietu Office,

f) kopiowania części danych wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa autorskiego.

 1. Użytkownik sporządzony przez siebie plik może zapisać na dysku twardym komputera, bądź może go wydrukować. Za sporządzone wydruki pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez Dyrektora Biblioteki odrębnym zarządzeniem.
 2. Zabrania się:

a) uruchamiania gier komputerowych stanowiących własność użytkowników,

b) otwierania stron zawierających treści prawnie niedozwolone, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub obrażającej uczucia innych, w szczególności pornograficzne, propagujące przemoc i rasizm,

c) wykorzystywania sprzętu i oprogramowania zainstalowanego w Bibliotece w celach zarobkowych,

d) instalowania innych programów i zmieniania konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych,

e) przebywania na terenie Biblioteki osobom zakłócającym spokój, znajdujących się w stanie nietrzeźwym, będących pod wpływem środków odurzających, nie zachowujących podstawowych zasad higieny oraz swoją podstawą uniemożliwiających korzystanie z biblioteki innym użytkownikom, bądź nie przestrzegających zakazów, o których mowa w Regulaminie.

 1. Dane pozostawione na dysku twardym komputera podlegają skasowaniu w procesie zwalniania zasobów komputera przez bibliotekarza.
 2. Bibliotekarz może odmówić Użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą zostać pozbawione dostępu do komputera na żądanie rodziców/opiekunów.
 4. Osoba naruszająca postanowienia niniejszego Regulaminu będą pozbawione prawa dostępu do sprzętu komputerowego, Internetu lub do korzystania z usług Biblioteki na okres nawet 12 miesięcy.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy
  w trakcie użytkowania wszelkiego rodzaju sprzętu elektronicznego własności Biblioteki.
 6. W bibliotece obowiązuje zakaz rozmów przez telefon komórkowy, spożywanie posiłków podczas korzystania ze sprzętu komputerowego, oraz posiadania niebezpiecznych przedmiotów.
 7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę danych lub kradzież prywatnego sprzętu komputerowego wnoszonego na teren Biblioteki.
 8. Osoby korzystające w czytelni z własnego przenośnego komputera mogą, po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarzem, podłączyć się do źródła energii w celu doładowania urządzenia (maksymalnie przez 1 godzinę).

 

§ 8

POSZANOWANIE ZBIORÓW I ODPOWIEDZIALNOŚC CZYTELNIKA

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania mienia Biblioteki. Odpowiada materialnie za zniszczenie zasobów Biblioteki, zagubienia zbiorów bibliotecznych oraz ich nieterminowy zwrot.
 2. Biblioteka nie ma obowiązku informowania Użytkownika o mijającym terminie zwrotu wypożyczonych materiałów. Powiadomienia i upomnienia generowane automatycznie przez system biblioteczny mają wyłącznie charakter pomocniczy i informacyjny, a ich brak nie stanowi podstawy do obniżenia nałożonej opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych.
 3. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za dochowanie terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów. Biblioteka może wezwać do zwrotu zbiorów monitami pocztowymi lub e-mailowymi, jednak pełnią one tylko rolę pomocniczą, a ich brak nie zwalnia osób wypożyczających z sankcji przetrzymania wypożyczonych zbiorów.
  W przypadku podania adresu korespondencyjnego, korespondencja kierowana będzie na ten adres.
 4. Za niedotrzymanie terminu zwrotu materiałów bibliotecznych mogą być naliczane opłaty.
 5. Od naliczonej opłaty Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.
 6. Użytkownik, do którego Biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych pokrywa jego koszty.
 7. Jeśli Użytkownik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, Biblioteka dochodzi swych praw
  i roszczeń zgodnie z przepisami prawa, również na drodze postępowania sądowego
  i egzekucyjnego.
 8. Użytkownik ma obowiązek sprawdzić stan materiałów bibliotecznych w momencie ich wypożyczenia, a zauważone uszkodzenia zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi, pod rygorem odpowiedzialności za nie.
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zagubienie wypożyczonych dokumentów oraz za wszelkie uszkodzenia stwierdzone przy ich zwrocie, a nie zgłoszone przez Użytkownika przy wypożyczaniu.
 10. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych książek, Użytkownik jest zobowiązany odkupić taki sam egzemplarz (jeśli istnieje taka możliwość)  lub za zgodą Bibliotekarza dostarczyć w zamian inna książkę o nie mniejszej wartości, przydatną do Biblioteki.
 11. W przypadku zagubienia części wypożyczonego dzieła Użytkownik odkupuje taką samą część lub całość dzieła.
 12. W uzasadnionych wypadkach losowych (np. kradzież, pożar) Biblioteka może zaniechać dochodzenia od Użytkownika roszczeń przewidzianych w niniejszym rozdziale. Decyzję podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 13. Do czasu uregulowania wszystkich zobowiązań finansowych Użytkownik zostaje pozbawiony prawa do dalszego korzystania ze zbiorów i usług we wszystkich placówkach Biblioteki.
 14. W przypadku Użytkowników do 13 roku życia odpowiedzialność za korzystanie przez nich z Biblioteki, zarówno ze zbiorów bibliotecznych jak i za zniszczone mienie, leży po stronie rodziców/opiekunów prawnych.

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 2. Skargi i wnioski czytelnicy mogą kierować pisemne i ustne do bibliotekarzy lub bezpośrednio do Dyrektora Biblioteki.
 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Biblioteki.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług

GBP w Czernichowie

 

 

CENNIK USŁUG GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W CZERNICHOWIE

 

L.P.

Nazwa usługi

Cena

1.

Ksero A 4  jednostronne

0,30 zł

2.

Ksero  A 4 dwustronne

0,60 zł

3.

Ksero A3  jednostronne

0,60 zł

4.

Ksero A3 dwustronne

1,20 zł

5.

Wydruk z drukarki laser czarno-biały 1 strona

0,30 zł

6.

Wydruk z drukarki laser czarno-biały dwustronne

0,60 zł

7.

Faks krajowy wychodzący (+ cena ksero A4 gdy jest to wymagane)

2,00 zł

8.

 Faks międzynarodowy wychodzący (+ cena ksero A4 gdy jest to)

5,00 zł

9.

Faks przychodzący /1 strona A4/

0,40 zł

10.

Skan 1 strony

0,30 zł

11.

Upomnienie  pocztowe

Wg aktualnego cennika Poczty Polskiej + koszty manipulacyjne ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług

                                                            GBP w Czernichowie

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W  GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CZERNICHOWIE

 

                W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018, iż:

 1. Administrator danych.

Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Dzieci  jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą przy ulicy Turystycznej 8,
34-311 Czernichów.

tel. (33) 866 10 64

e-mail:gbpczernichow@gmail.com

 1. Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. Imię i nazwisko-Bartłomiej Czauderna, tel. 512 263 577, adres  poczty e-mail:  bczauderna@volvox.pl
 2. Pisemnie na adres administratora
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Dzieci odbywa się w związku z realizacją zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych powierzonych określonymi przepisami prawa i pełnomocnictwami, w szczególności na podstawie: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach,  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych
 1. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Dzieci  odbywa się w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czernichowie obowiązków określonych przepisami prawa albo jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 2. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
 1. Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt IV odbiorcami Pani/Pana/Dzieci danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

 

 

 

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych.
 1. Pani/Pana/Dzieci dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana/Dzieci dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:

 1. dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich oraz dziecka danych osobowych,
 3. usunięcia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich oraz dziecka danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
 5. przenoszenia swoich oraz dziecka danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych.
 1. Prawo do wycofania zgody.
 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do wycofania zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana oraz dziecka danych do momentu jej wycofania.
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana/Dzieci danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
 1. Podanie przez Panią/Pana/Dzieci danych osobowych może być wymogiem:

a) ustawowym, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana/Dzieci dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załącznik Nr 3

do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług

GBP w Czernichowie

 

 

WNIOSEK O USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH Z BAZY DANYCH UŻYTKOWNIKÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERNICHOWIE

 

Imię/imiona

………………………………………………………………………………………………..

 

Nazwisko

………………………………………………………………………………………………..

 

Nr karty czytelnika

………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

„Działając na podstawie art.17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), zwracam się z wnioskiem o niezwłoczne usunięcie
moich danych osobowych z bazy danych Użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie, których administratorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czernichowie
z siedzibą przy ulicy Turystycznej 8, 34-311 Czernichów.

 

 …………………………….                                …………………………………………..

           (data i podpis wnioskodawcy)                                                                                (data i podpis bibliotekarza)

 

 

Tożsamość Wnioskodawcy została zweryfikowana na podstawie dowodu osobistego.


Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku będą przechowywane w celu realizacji zasady
rozliczalności z RODO, przez dziesięć lat od rezygnacji z usług Biblioteki, na podstawie
przepisów archiwizacji.


Dane osobowe zostały usunięte z bazy danych Użytkowników.

 ………………………………………..

                                                                                                                                  (data i podpis osoby usuwającej dane)