A+
A-

Regulamin czytelni

Czytelnia gromadzi literaturę fachową z różnych dziedzin wiedzy. Dysponuje słownikami, leksykonami, albumami, atlasami, wielotomowymi encyklopediami oraz pozycjami z różnych dziedzin wiedzy: psychologii, pedagogiki, ekonomi, prawa, marketingu, ekologii, informatyk.. Dysponuje bogatym księgozbiorem regionalnym. Udziela informacji rzeczowych, bibliotecznych i bibliograficznych.

 

 1. Z Czytelni korzystać mogą wszystkie osoby, niezależnie od miejsca zamieszkania.

 2. Osoba zgłaszająca się do Czytelni pozostawia u dyżurnego bibliotekarza ważny dokument tożsamości*.

 3. Po wejściu do Czytelni czytelnik zobowiązany jest wpisać się do zeszytu odwiedzin.

 4. Korzystanie z księgozbioru Czytelni jest bezpłatne.

 5. Po wejściu do Czytelni należy pozostawić na wieszaku wierzchnie okrycie oraz teczkę lub torbę.

 6. Ze zbiorów Czytelni korzystać można tylko na miejscu.

 7. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.

 8. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.

 9. Przed opuszczeniem Czytelni korzystający z niej zwraca dyżurnemu bibliotekarzowi książki oraz inne materiały biblioteczne.

 10. Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map itp. czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza, który pośredniczy między Czytelnią a punktem usług ksero.

 11. Czytelnik może skorzystać z odpłatnej usługi w zakresie wykonywania odbitek kserograficznych. Cena za 1 stronę formatu A4 wynosi 0,20 zł, stronę formatu A3 wynosi 0,40 zł, ilustracje format A4 wynosi 0,40 zł, a format A3 wynosi 0,80 zł.

 12. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim (Dz. U. 2017 poz. 880), nie wykonuje się kserokopii całych dokumentów (wydawnictw zwartych).

 13. Czytelnik obowiązany jest do poszanowania zbiorów bibliotecznych, powinien także zwrócić uwagę na stan książki przed jej wykorzystaniem.

 14. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.

 15. Za uszkodzenia książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość ustali dyżurujący bibliotekarz w zależności od stopnia uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzenia książki, bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

 16. Osoby, które korzystają z Czytelni wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych do celów statystycznych.

 17. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

 18. Wynoszenie materiałów czytelnianych na zewnątrz Czytelni jest zabronione.

 19. Skargi i wnioski czytelnik może wpisać do książki skarg i wniosków, znajdującej się u dyżurnego bibliotekarza. 

 20. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z Czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie.

 21. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2018 r. do odwołania.

 

 

 

*Biblioteka przetwarza dane osobowe czytelników oraz osób korzystających z usług bibliotecznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2018r. poz.574 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t. j. Dz.U.2016 poz. 1068 z późn. zm.) w celu udostępniania zbiorów, ochrony materiałów bibliotecznych, świadczenia usług bibliotecznych oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wymienionych celów. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).