A+
A-

Regulamin czytelni internetowej

Czytelnia internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Godziny otwarcia Czytelni Internetowej są zgodne z godzinami otwarcia Biblioteki. Internet służy przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy, samokształceniu, poszukiwania informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Korzystanie z komputerów w  wymienionych celach jest traktowane priorytetowo

 

 1. Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne

 2. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki.

 3. Osoba zamierzająca korzystać z Internetu zwana dalej „Użytkownikiem” jest zobowiązana poinformować o tym fakcie bibliotekarza i wpisać się do zeszytu odwiedzin potwierdzając tym samym zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu*.

 4. Indywidualna sesja użytkownika nie może trwać dłużej niż 1 godzinę. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może skrócić lub wydłużyć ten okres.

 5. W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę. Nie należy korzystać z telefonów komórkowych ani spożywać posiłków i napojów.

 6. Korzystanie z Czytelni Internetowej ukierunkowane jest na cele edukacyjne, poszukiwanie informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu.

 7. Komputery nie mogą być wykorzystywane do celów zarobkowych bądź czynności niezgodnych z prawem.

 8. Użytkownikowi zabrania się:

  • uruchamiania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe,

  • niszczenia sprzętu,

  • wprowadzania do pamięci komputera jakiegokolwiek oprogramowania pochodzącego spoza bibliotek,

  • wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowani użytkowym i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych

  • pozostawiania własnych plików na dysku lokalnym komputera

 9. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu.

 10. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować pracę Użytkowników i  przerwać sesję jeśli uznają, że wykonywane przez Użytkownika czynności są niepożądane, nawet jeśli nie są one wprost określone w niniejszym Regulaminie.

 11. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług oraz za ewentualną utratę danych Użytkownika.

 12. Nieprzestrzeganie w/w Regulaminu może skutkować utratą prawa do korzystania z Czytelni Internetowej. Użytkownik może się odwołać do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernichowie.

 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 r.

*Biblioteka przetwarza dane osobowe czytelników oraz osób korzystających z usług bibliotecznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2018r. poz.574 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t. j. Dz.U.2016 poz. 1068 z późn. zm.) w celu udostępniania zbiorów, ochrony materiałów bibliotecznych, świadczenia usług bibliotecznych oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wymienionych celów. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).